Imię i nazwisko:
Adres email:

Konkurs "Lektura od Wydawnictwa DIFIN"

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu "Lektura od Wydawnictwa DIFIN" (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Wydawca serwisu www.edukacjaidialog.pl (zwanego dalej „Serwisem”), tj. Edukacja Internet Dialog sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Warszawskiej 141 (zwana dalej: „Organizatorem”).
   
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   
 3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są w Serwisie.
   
 4. Konkurs swym zasięgiem obejmuje terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.
   
 5. Konkurs zainaugurowany zostanie wraz z datą ukazania się w Serwisie ogłoszenia (15.09.2014 r.) i trwać będzie do godziny 23:59 dnia 29.09.2014 r.
   
 6. Rozwiązanie Konkursu oraz lista laureatów ogłoszone zostaną w Serwisie i/lub drogą mailową najpóźniej 14 dni roboczych po jego zakończeniu.
   

2. Uczestnicy

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: "Uczestnikiem") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca użytkownikiem Serwisu, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 

3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
   
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego dostępnego, pod adresem: http://edukacjaidialog.pl/news/konkurs_lektura_od_wydawnictwa_difin,2611.html.
 3.  
 4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
   
 5. Prawo Organizatora do dyskwalifikacji nie wygasa po rozwiązaniu Konkursu.
   
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
   
 7. Celem pełnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją Konkursową”), do której zadań należeć będzie w szczególności:
  1. wyłonienie laureatów Konkursu,
  2. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
  3. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
  4.  

4. Wybór laureatów

 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”) nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni roboczych po jego zakończeniu.
   
 2. Weryfikacji poprawności zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa w losowaniu nagród dokona Komisja Konkursowa. 
   
 3. O wyborze Laureatów Konkursu zadecyduje losowanie przeprowadzone w obecności Komisji Konkursowej.
   
 4. Laureatami Konkursu zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane.
   
 5. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej nie później niż 14 dni roboczych po zakończeniu Konkursu poprzez publikację listy zwycięzców w Serwisie oraz/lub wysłanie – na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza konkursowego – informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody.
   
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, lub nieodebrania przez nią nagrody, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym losowaniu.
 

5. Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Difin z siedzibą w Warszawie (00-768) przy ul. Kostrzewskiego 1.
   
 2. Nagrodą w Konkursie jest książka autorstwa Kamili Witerskiej pt. "Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców", po jednym egzemplarzu dla każdego wyłonionego Laureata.
   
 3. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest poprawne wypełnienie przez Laureata formularza rejestracyjnego Konkursu, w szczególności danych umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz adres e-mail.
   
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
   
 5. Każdy Laureat jest uprawniony do otrzymania tylko jednego egzemplarza książki, o której mowa w pkt. 5 ust. 2.
   
 6. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
   
 7. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
   
 8. Nagrody zostaną przesłane Laureatom przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
   
 9. Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od daty powiadomienia Laureatów o wygranej.
   
 10. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli:
  1.  przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe,
  2.  zmianie ulegnie jego miejsce zamieszkania, adres do korespondencji lub inne dane – uniemożliwiające odbiór przesyłki, 
  3.  niemożność odbioru nastąpi z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata,
  4.  odbioru nagrody wysłanej na adres wskazany przez Laureata dokona osoba nieupoważniona.
  5.  
 11. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata, niezwłocznie po jej zwrocie do Organizatora przeprowadzone zostanie dodatkowe losowanie.
   
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

 

6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
   
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia (w szczególności w celu przekazania nagród Laureatom) lub (w zakresie: adres e-mail) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Organizatora Konkursu. 
   
 3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Edukacja Internet Dialog spółka z o.o., ul. Warszawska 141, 05-092 Łomianki.
   
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na ewentualne zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w Serwisie w przypadku, gdy zostaną oni Laureatami Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu (po uprzednim wyłonieniu Laureatów).

 

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji w Serwisie listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Edukacja Internet Dialog Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 141 z dopiskiem o treści: Reklamacja – "Lektrura od Wydawnictwa DIFIN", pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danego Uczestnika.
   
 2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data doręczenia.
   
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
   
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 7 ust. 1 nie będą rozpatrywane.
   
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Reklamacyjną.
   
 6. Komisja Reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
   
 7. Komisja Reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
 8. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
   
 9. Decyzja Komisji Reklamacyjnej w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 

8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
   
 2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  1. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
  2. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,
   
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
   
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  2. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
  3. świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
  4.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik biorący udział w Konkursie spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
   
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
 

9. Spory

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
   
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej